50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

Share:

50 bài bác luyện nghe giờ đồng hồ Anh dành cho nhỏ nhắn do Tiến Cường soạn là tư liệu luyện nghe giờ đồng hồ anh dành riêng cho học sinh tiểu học.

Bạn đang đọc: 50 bài luyện nghe tiếng anh dành cho bé

Ngôn từ được biên soạn với 50 nhà đề solo giản, dễ dàng nắm bắt và quen thuộc với học viên tiểu học. Các chủ đề luyện nghe là những mẩu truyện thú vị về trường học, thầy cô bạn bè và những con vật,... Phần 1 Tài liệu trình bày các bài bác nghe từ bài 1 đến bài bác 44. Mời chúng ta cùng tham khảo.


*

£ N G3UYEN; LIEU 50 Listening Practice Lessons NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN50 BAI LUYEN NGHE TIENG ANH DANH mang lại BE 50 B LVTA - 1 50 Listening Practice Lessons IC H U J !& £ $10 NHA XUAT BAN VAN HOA - THONG TIN LOI NOI D A U “50 bai luyen nghe dcinh mang đến be” la cuoti scichluyen nghe tieng Anh danh cho hoc sinh tieu hoc. Noidung ditdc bien soan vdi 50 chu de ddn gian, de hieu uaquen thuoc vdi hoc sinh tieu hoc. Cac chu de luyen nghela nhitng cdu chuyen thu ui ve tri/dng hoc, nuốm co, banbe va cac con vat,.. Sach diMc bien soan vdi cac doan van ngan gon,sinh dong, giau hinh anh rat phii hdp vdi cac be d captieu hoc, vita nang cao diMc ky nang nghe tieng Anh,vi/"a tang them hieu biet ve sầu moi triidng xung quanh, vecac si/ vat hien tu’dng va cac hoqt dong vào cuqc songhang ngay. Scich teo tang hem ctia MP3 giup cac be cothe luyen nghe va phat dm chuan tieng Anh. Moi bai doc difflc chia thdnh ba phan: phan ti( mdiva cum tit, phan bai tap luyen nghe va phan chu thich. Phan tit mdi va cum tit cung cap mang lại cac be von titvitng xucit hien vào moi bcii nghe theo cac chu dethong dung, giup cac be phái nam vitng cdch doc, nghia vacdch dung cua mdi tith oqc cum tit tieng Anh. Phan bai tap luyen nghe cung cap cac dang bai taphdp ly, ddn gian. Mdi dang bai tap luyen nghe deu cophan yen cdu rd rang giup cac be cd the hieu va thitchanh nghe tieng Anh nhanh va dai hieu qua cao nhat. 5 Phan chu thich trinh cất cánh cu the va neu rd cdc h sitdung cua mot so mau cdu xudt hien trong bdi luyennghe hodc mot so cdch phdt dm, giup cac be co the luyennghe vd noi tieng Anh hieu qua. Cuon sach con co phandap an giup cac be vd cac bcic phu huynh teo the tit kiemtra lai ket qua luyen tap cua minh. Cuon sach htia hen se m ang lai mang đến cac em hoc sinhnhieu dieu bo ich vd thu vi trong qua trinh hoc tap vdthi/c hdnh nghe tieng Anh. Trong qua trinh bien soan chac chan khong thetranh khoi thieu sot, rat m ong nhdn di/c/c siI dong gopquy bau cua ban doc de Ian xuat ban sau cuon sachdiCdc hoan thien hon.6 R > ai / * Members Of My Family TCr moi vd cum tu engineer / cntty"nior / (n) ky sit accountant / o"kauntont / (n) ke toan teacher /’ti:tjo / (n) giao vien salesperson /’scilz.po:sn / (n) nhan vien ban hangI. Be hay nghe va noi cac tif v6i nhau mang lại phu hdp. Mv mother teacher m a company my father engineer in a bank mv aunt cleaner in a bookstore mv uncle accountant on a street mv sister salesperson in a school 7II. Be xuất xắc nghe va dien tif eon thieu vao cho trong ben du’di.I (1)________ a big family. There are six people(2)_________ my family. They are my (3)_________ myfather, my aunt, my (4)______ , my sister và I. Chu X thich "er" neu khong co trong dm thi ditdc phat dm la .Vi du: teacher , sister , fever Ta mdi va cum ttf both / bouO / (adv) ca nhì study hard hoc khô nóng chain bỏ ra parent /"pcoront / (n) thân phụ me V - Bai ta phường luyen ngheI. Be tốt nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. The father is forty-five.( ) 2. They have two sons & a daughter.( ) 3. Their parents like them very much.II. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. There are____ people in the family. A. Three B. Four C. Five 92. Van Anh"s_______ is a doctor. A. Father B. Mother C. Brother3. Minh & Huy are_______ A. Brothers B. Father và son C. Father và daughter10 A Garden Of My Family TCf mdi va cum tu garden /"ga:dn / (n) vi/cfti flower /"flauo / (n) hoa grass / gra:s / (n) co like / laik / (v) ^/?f"c/? help /"help / (v) cftf water /"wo:t3 / (v) fi/cft exercise /"cksasaiz / (v) £ap due morning /"mo.nia / (n) thanh lịch -?c"x S." Bai tap luyen ngheI. Be giỏi nghe va dien ,rYes" neu cau dung va dien "No" neu cau không nên vao vào dau ngoac ddn.( ) 1. My mother likes flowers, my father likes them. TOL 11( ) 2. I often help my parents water the flowers và grasses.( ) 3. We can exercise in the garden on Saturday.II. Be giỏi nghe va chon mot dap an dung nhat.1. Where is the garden?It"s________ A. Behind my house B. In front of my house C. Near the river2. What are there in the garden? A. Flowers B. Grasses C. A & B3. My father likes____________ A. Flowers B.

Xem thêm: Thông Tin Chính Xác Uống Nước Mía Có Mập Không ? Có Tăng Cân Hay Giảm Cân Không?

Grasses C. Water Chu Y thich r help sb vì chưng sth giup ai do lam gi help sb to bởi sth giup ai bởi lam viec gi help sb with sth giup ai vày bang cai gi 12 Hal 4 ,* My Uncle Tu moi va cum tu more than heft: thief / Oi:f / ( 11) ten trom some day mot ngay lập tức nao do, roi day policeman / po"liismon / (n) ednh sat bus / b.s / (n) .re buyt because / bi’koz / (conj) bo"i vi after /"a:lto / (adv) sau thời điểm " V - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va dien "Yes" neu cau dung va dien "No" neu cau không đúng vao vào dau ngoac don.( ) 1. The thieves are not afraid of my uncle.( ) 2. My uncle often goes lớn work by bike. 13( ) 3. My uncle is very clever and brave.II. Be xuất xắc nghe va chon mot dap an dung nhat.1. My uncle is a________ A. Doctor B. Teacher C. Policeman2. My uncle is more than_______ years old. A. Twenty B. Thirty C. Forty3. Does my uncle lượt thích his work9 A. No, he does B. No, he doesn"t C. Yes, he does / Chu X thich )----------------------------------------- Nguyen dm "o" ditdc phdt dm thanh < j> v__________________________________Vi du: often, story 14 Hal 5 Mv Friends Tu mdi vd cum tCf violin /.vaio"lin / (n) dan violong dive /daiv / (v) lan collect / k.Vlckt / (v) thu nhat, situ tam stamp / stacmp / (n) ton look the same trong gion gS - Bai tap luyen ngheI. Be tốt nghe va ghep mot ve d cot A vdi mot ve thich hofp d cot B. A B 1. Viet a. Likes playing the violin 2. Linh b. Likes diving 15 3. Phái mạnh c. Likes riding a xe đạp 4. Due d likes collecting stamps 5. Tung e. Likes making kitesII. Be tốt nghe va dien tvf nhỏ thieu vao cac mang lại trong ben diid"i de tra 16i cau hoi.1. Are they in the same school? _________ , they___________2. What does phái mạnh like? He likes playing th e _3. Who likes making kites? _________ likes making kites. Chu ): thi"ch N g u y en dm "a" di/Oc phường h d t dm Id Vi du: bat, sad, sand, stamp16 My Three Good Friends Tu m 6i va cum tu not ...at all khong mot chut nao good /gud/ (adj) tot, gioi favourite /feivo rit/ (adj) i(a thich fruit /fru:t/ (n) qua salad Is aclod/ (n) rau củ song, rau củ tron eat /i:t/ (v ) an V Bai tap luyen nghe <. Be giỏi n g h e va d ie n nhufng tif h o a c c u m tif c o n t h ie u v a o c a c c h o t r o n g du’ofc d a n h so thvf tii (1, 2, 3) b e n du’di. Name Places Favourite food Doesn"t like (Ten) (Dia diem) (Mon an yeu thich) (Khong thich) 1750 B L V T A - 2 Tu Hanoi rice & salad 1. Long nhị Duong 2. Meat Khai bầu Binh hamburgers và butters . 3- .II. Be xuất xắc nghe va ghi cau tra lcfi vao cac cho trong ben difcfi.1. What are Tu"s favourite foods? His favourite foods are_______ a n d _________2. Where is Khai from? He is from___________3. Are they good friends? _________ , t h e y __________ ; Chu X. Thich )---------------------------------------- p h u dm "g" di/cfc phường h a t dm Id < $ v--------------------------------------- ----------------------)Vi du: vegetable, engine, fridge18 Two New StudentsV TCf moi va cum tu straight / streit / (adj) thang curly/ko:li/ (adj) xoan short / J’D:t / (adj) ngan strong / stroi> / (adj) khoe * > - Bai tap luyen ngheI. Be tuyệt nghe va dien nhufng tu” nhỏ thieu vao cac mang lại trong ben du’cfi.________________________________Name Height Native Hair place(Ten) (Chieu coo) (Toe) (Quc quan)KhanhBinhII. Be hay nghe va dien tif eon thieu vao cac mang lại trong ben did de tra lofi cau hoi.>. How many new students do we have? We have________ new students.2. Are they strong? __________, they _3. Are they our good friends? __________, t h e y ___________ Chu ). Thich Am "ere" di/tfc phdt dm la Vi du: there, where, anywhere Lien và Her Sister TCr mdi va cum tu serious /"siorios / (adj) nghiem trong, dting ddn pop music nhac pop shy / / a i / (adj) e then, xau ho homework /houmvo:k/ (n) bai tap ve nha clever/klevo / (adj) thong minh funny /"f i / (adj) vui ve talk /to - k/ (v) noi chuyen was,^ | -3V - Bai ta phường luyen ngheI. Be tốt nghe va chon mot dap an dung nhat.1. She likes lớn studv và do homework_______ . At school B. In her room C. In the classroom 21

Bài viết liên quan