Luyện Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 5

Share:

Cuộc thi Olympic giờ đồng hồ Anh tè học là 1 trong những sân chơi sáng tạo cho các em học sinh có niềm đam mê yêu mếm và năng khiếu sở trường tiếng Anh được tham gia trải nghiệm và demo thách phiên bản thân. Bài viết này Step Up sẽ ra mắt một vài cỗ đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5, trong đó có cả đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 bao gồm đáp án, cấp độ của hội thi theo đồ sộ từ quốc gia đến tỉnh giấc huyện nhằm các chúng ta cũng có thể tham khảo

Hệ thống đề thi olympic yên cầu các em học sinh phải thâu tóm được toàn vẹn về những kiến thức liên quan như tự vựng giờ đồng hồ Anh, ngữ pháp, cấu trúc, tài năng đọc hiểu thì mới có thể hoàn thành tốt bài xích thi

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 5 cấp cho quận.

Bạn đang đọc: Luyện thi olympic tiếng anh lớp 5

Mỗi một đơn vị đề phần lớn từ nguồn khác biệt và từng năm đều có những bộ đề khác nhau. Vì chưng vậy các em rất có thể tham khảo bộ đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 tiếp sau đây để rèn luyện thêm nhé

Section 1: Defeat the Goal Keeper.

Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. What does Mrs. Smith do?- She’s a ……

A. Farm B. Policeman C. Doctor D. Businessman

2. What …….. Vày you like? – I lượt thích warm weather.

A. Season B. Activity C. Weather D. Sport

3. It usually …….. In March

A.to rain B. Rain C. Raining D. Rains

4. ….. Weather is often cool in Sapa.

A. The B. No C. A D. Some

5. What’s ……..lunch, Ben? – There’s some rice and some fish.

A. At B. In C. Of D. For

6. How does your father often travel to Ninh Binh City? – ………. Train.

A. On B. At C.By D.In

7. What ……. Are her eyes? – Black.

A. Time B. Class C. Colour D. Subject

8. ……… a letter here …….. You.

A. It’s/on B. It’s/for C. There’s/for D. It has/ on

9. She is working in the garden. She looks …..

A.hungry B. Tired C. Interesting D. Thirsty

10. Odd one out

A. Dog B. Cow C. Pig D. String

11. We shouldn’t …… a lot in the evening

A. Eat B. Khổng lồ eat C. Eats D.eating

12. What’s the matter, Danny? – I’m ……

A. Nice B.cold C. Big D. Tall

13 The boy ….. His teacher some beautiful flowers.

A. Lượt thích to give B. Lượt thích giving C. Likes gives D. Would like to give

14……… about going lớn Nha Trang?

A. Why B.What C.Where D. When

15. We have lots of …… in the summer.

A. Rain B. Raining C. Rains D. Rainy

16.There are twelve moths in a ……

A. Week B. Year C. Weekend D. Daily

17. They buy some fruit but …….. Vegetables.

A. Some B. Any C. Little D.no

18. . ……… walk on the grass!

A.No B.Not C. Don’t D. Doesn’t

19.Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Camp B. Table C. Travel D. Match

Section 2: The teacher is coming.

Put the words or letters in the right order to make a complete sentence or a complete word.

English/ sing/ song ? /you /Can………………………………………………………….. Name ?/ her/ What is…………………………………………………………………………. Ten/ years/ am/ old . /I………………………………………………………………………… my/ pen friend./ new/ is/  This ……………………………………………………………. Up/ get/ 6.30 ./ I / at…………………………………………………………………………… is/ job?/ What/ your…………………………………………………………………………….. Would/ you/ orange/ juice?/ like/ some ………………………………………………….. Ha Noi./ I /am / from……………………………………………………………………….. Animals like ? does What Nam……………………………………………………………………….. My name/ Hung Quan/ is ………………………………………………………………………..

Section 3: Leave me out.

Take a redundant letter out from each word khổng lồ make it correct

u n i t f o r m → …………………………….

s t o p r y → …………………………….

a r t m i s t → …………………………….

c o u n a t r y → …………………………….

g r a y s s → …………………………….

w o r e l d → …………………………….

s t a y d i u m → …………………………….

n u m a b e r → …………………………….

p i a g n o → …………………………….

b i s c h u i t → …………………………….

s e n o w → …………………………….

Xem thêm: Sản Phẩm Tắm Trắng An Toàn & Không Hại Da 2022, Top 7 Sản Phẩm Kem Tắm Trắng Được Yêu Thích

r i g h i t → …………………………….

b o t i t l e → …………………………….

e n g i n f e e r → …………………………….

m o v m e n t → …………………………….

b a s t k e t → …………………………….

l i b r a r e y → …………………………….

Cấu trúc đề thi olympic giờ Anh lớp 5 cấp cho quốc gia.

*

Là trong những nguồn tài liệu nâng cao trong công tác đề thi olympic giờ Anh lớp 5, giúp những em học sinh có thêm nguồn con kiến thức hỗ trợ phát triển chuyên môn cũng như nâng cao khả năng giờ đồng hồ Anh cho bé tốt hơn. Với cấp độ này lượng con kiến thức không hề ít và đa dạng, yên cầu học sinh phải thâu tóm được lượng kỹ năng và kiến thức khá nhiều, phải có tác dụng ghi nhớ được nhiều từ mới tương tự như thuộc lòng về kết cấu ngữ pháp của bậc tiểu học 

Bài 1: Tìm lời giải đúng

1. Choose the oddone out

A. Great B. Interesting C. Good D.travel

2. When vày you have Maths?- I have Maths classes …….. Thursday & Friday.

A. In B.on C.at D. From

3. Chidren should …… their teeth before going to bed.

A. Lớn brush B.brush C. Brushing D. Brushes

4. My father likes coffee, but my mother …….

A. Don’t B.doesn’t C. Don’tlike D. Doesn’t like

5. What …. To Mr. Tom?-I am saying nothing.

A. Vị you say B. Are you say C. Does she say D. Are you saying

6. Which sport do you play?- I play ……..

A. Table-tennis B. Swim C. Sports D. Games

7. Choose the word that has the underlined part pronounced differently

A. Drink B. Favourite C. Cooking D. Nine

8. He ….. Goes for a walk in the morning

A. Never B. Not C.doesn’t D. Isn’t

Bài 2: Hãy giúp bé khỉ xong bài tập theo dấu hiệu dưới đây

 

*

 Bài 3: Hãy góp ong tìm kiếm mật

We have English ……………. Friday.……………. Old are you? – I’m seven years old. Thank you ……………. Much W ……………. Is Mary from?……………. Màu sắc is it? – It’s red……………. Are you? – I’m fine. Thanks. There are four people ……………. My family.……………. Time bởi vì you go khổng lồ bed? There ……………. One living room and one kitchen in my house. Why vày you want khổng lồ ……………. Khổng lồ the bookshop? My brother is a factory ……………. . He works in a factory. We lượt thích going to lớn the zoo ……………. Much. After dinner, my mother checks my homework b ……………. Bedtime. My sister takes vegetables ……………. The market. Sometimes, I go out ……………. My friends. I’d like ……………. Orange, please. My father w ……………. Hard everyday. They are farmers. They work o_ a farm. The museum ……………. Behind the park. Let’s go out ……………. A walk. Alan wants khổng lồ be a xe taxi d ……………. . I like ……………. Play the piano, too. Tom ……………. Born on October 24th. There are ……………. People in my family: my parents, my brother và me. What ……………. Your father do? – He is a farmer. My brother is ……………. Engineer. Nga is a student in class 5A, Quynh Mai P……………. School. I want khổng lồ be a singer b ……………. I like to sing. The cinema is between the park ……………. The post office. I don’t know how ……………. Dance.

Bài 4: Leave me out

CHEASS 11. WATEER TELERPHONE 12. MABLE BIANGO 13. IDEAR DOWIN 14. BUSTY FINEISH 15. ENODUGH FIVELD 16. PLANKE NEPAR 17. LESMON EXCIATING 18. SABD PICANIC 19. CANODLE CELEYBRATE 20. BORAT

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh 

Bài 1: chọn từ vào ngoặc điền vào dấu ba chấm

1. The teacher is …….a story lớn the pupils. (tells / to lớn tell / telling)

2. I m reading a letter…. ..Peter. (from / lớn / on)’ 

3. When…… Linda born? (were / was / is)

4. Lan’s sister is a………. At Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

5. …………….does your father do? He s a doctor. (where / when / what)

6. Mary doesn’t want ……….volleyball. (plays / khổng lồ play / playing)

 Bài 2: hoàn thành các câu sau:

 1 . I … a student 

2 . She … her boy friend very much 

3 . They … famer 

4 . He … TV every night 

5 . He … go to school everyday 

6 . We … run lớn book shop 

7 . I usually …to bed eaely 

8 . He … football 

9 . He … a post man 

10 . She often exerases in home 

 Bài 3: chuẩn bị xếp các câu sau sẽ được câu hoàn chỉnh

 1 . Tiger / jump / I / they / because / lượt thích / can .

2 . T-shirt / how / is / much / that . 

3 . Too / linda / friend / is / my .

4 . Post / office / lớn / let’s / the / go .

 Bài 4: Đọc và trả lời đoạn văn

 Hi! His name is Hung. He’s eleven years old. He’s a student. He lives in a small house in the city. His house is near a park. He gets up at half past five. Then he brushes the teeth and washes his face. He has his breakfast, then he goes to lớn school at half past six. The school is near his house. Classes start at seven o’clock

Questions:

What’s his name?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What does he do?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he live in the city?

…………………………………………………………………………………………………………………….

What time does he get up?

…………………………………………………………………………………………………………………….

Does he go lớn school at 6 o’clock?

…………………………………………………………………………………………………………………….

How old is Hung?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Bài 5: hoàn tất những câu sau

 

*

Đề thi olympic giờ Anh lớp 5 tất cả đáp án. 

Đây là một trong những bài thi thuộc bộ đề thi olympic giờ Anh lớp 5 vòng một để những em hoàn toàn có thể trải nghiệm có tác dụng quen với cấu tạo đề thi để có định hướng ôn tập thuận tiện hơn

Chọn câu vấn đáp đúng nhất

1. Eric wrote a paragraph about his experience of preparing for the school’s invention fair. Margaret, his older sister, read his funny story & made five corrections on Eric’s draft above. Among the five corrections, how many of them are necessary and correct?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. Which BEST combines the sentences into one sentence?

The boy ate his dinner. Then he went outside to play ball.

A. Although the boy wanted to go outside and play, he ate his dinner.

B. After the boy ate his dinner, he went outside khổng lồ play ball.

C. After the boy went outside khổng lồ play ball, he ate his dinner.

C. Eating his dinner, the boy went outside lớn play ball.

3. Which word can take the place of the underlined word in the sentence?

Someone cleaned up this place. Where arethe children’s toys?

A. They

B. My

C. Them

D. Their

4. Which sentence could be added khổng lồ the end of the paragraph?

Fruit cobbler is an easy and tasty dessert. First, choose a favorite fruit. Blueberries or peaches work well. Second, mix the fruit with sugar, some flour, & a little lemon juice. địa chỉ cửa hàng a little cinnamon for extra spice. Third, make a batch of biscuit dough according khổng lồ directions on the box of packaged biscuit mix. Drop spoonfuls of the dough onto the fruit. Bake until the fruit is bubbly & the biscuit topping is golden brown.

Bài viết liên quan