Thân thiện với môi trường trong tiếng anh là gì

Share:
1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng và phong phú sinh học4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ vệt chân các-bon5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng kỳ lạ biến hóa khí hậu8. creature /ˈkriːʧə/ sinch vật9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quy trình sa mạc hóa12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng13. dust /dʌst/ lớp bụi bẩn14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn hễ đất15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái xanh học16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ tích điện rứa thế19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ bên môi trường xung quanh học21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ những loài
23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ xăng hóa thạch25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ hóa học thải công nghiệp31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên ổn thiên nhiên32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự chũm tràn dầu33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt độ đới37. sea cấp độ /siː ˈlɛvl/ mực nước biển38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải39. soil /sɔɪl/ đất40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quy trình thành phố hóa
43. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại44. renewable /rɪˈnjuːəbl/ rất có thể phục hồi45. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng46. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại47. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm48. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
49. sustainable /səˈsteɪnəbəl/
bền vững50. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm51. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ52. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo53. environment friendly /ɪnˈvaɪrənməntˈfrɛndli/ thân thiện cùng với môi trường
54. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm cho bẩn55. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy56. die out /daɪ aʊt/ chết dần57. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến chuyển mất58. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn59. dump /dʌmp/ vứt bỏ60. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra61. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn62. leak /liːk/ rò rỉ63. threaten /ˈθrɛtn/ ăn hiếp dọa64. pollute /pəˈluːt/ làm cho ô nhiễm65. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ66. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc67. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế68. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
69. conserve sầu /kənˈsɜrv/ bảo tồn
70. clean /klin/ dọn dẹp
*

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH (ONLINE)

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình gồm sẵn.

Bạn đang đọc: Thân thiện với môi trường trong tiếng anh là gì

▪ Làm việc tại nhà, ko yêu cầu chuyển vận.

▪ Thời gian giảng dạy linc hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính liên kết Internet định hình, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn cho việc dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học tập.

Xem thêm: Thu Nhỏ Lỗ Chân Lông Trên Mặt Tại Nhà Hiệu Quả, Nhanh Nhất, Đơn Giản Nhất

▪ Giao tiếp liên tiếp, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức mau chóng.

▪ Lộ trình được thiết kế riêng biệt cho từng học tập viên không giống nhau.

▪ Dựa trên mục tiêu, đặc điểm từng ngành câu hỏi của học viên.

▪ Học đầy đủ dịp những nơi, thời hạn năng động.


*

▪ Được học trên môi trường xung quanh chuyên nghiệp hóa 7 năm tay nghề huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

Bài viết liên quan