Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 1

Share:

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận ba Đình

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận cha Đình là tài liệu tham khảo dành cho chúng ta học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tham khảo đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 bên dưới đây để triển khai quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện xuất sắc nhất.

Bạn đang đọc: Đề thi olympic tiếng anh lớp 7 vòng 1

UBND QUẬN ba ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài xích : 60 phút

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Hãng apple D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool


II. Choose the word that has găng on the second syllable. (2,5pts)

1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice to lớn meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ khổng lồ finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Triệt Lông Vùng Kín : 5+ Cách Wax Lông Vùng Kín, Cách Wax Lông Vùng Kín Tại Nhà Đúng Nhất

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. To lớn C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To xuất hiện B. Opening C. Opened D. Open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. Lượt thích B. Likes C. Don’t lượt thích D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.018 Lượt xem: 2.609 Dung lượng: 113 KB
Liên kết cài về

Link noimidanang.com chính thức:

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận cha Đình tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA

Bài viết liên quan